Jdi na obsah Jdi na menu
 


OH RIO 2016 - LIMITY A NOMINACE

13. 7. 2016

rio-nominacew.jpg

limity2.jpg

limity.jpg


Český olympijský výbor (ČOV) a Český atletický svaz (ČAS) přijaly společné podmínky, výkonnostní limity a nominační kritéria pro nominaci českých atletů na OH 2016 v Riu, které vycházejí ze specifického systému zásad kvalifikace vydaných MOV/IAAF.   

a)    ČOV a ČAS přijaly společné nominační zásady a kritéria, jejichž splnění podmiňuje účast sportovce na          OH 2016. O konečné nominaci rozhoduje Plénum ČOV dne 12.7.2016.

b)    ČAS předá ČOV předběžný návrh nominace na OH v Riu dne 27.6.2016, s uvedením seznamu závodníků a členů doprovodu. Do návrhu nominace může být zařazen pouze závodník, který splňuje kritéria MOV/IAAF a ČOV/ČAS. Navíc bude předán seznam závodníků, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů a kritérií ČOV/ČAS v termínu od 27.6.2016 do 10.7.2016. Závodník a navržený člen doprovodu, která nebude uvedena v těchto seznamech a nebude mít dodána data požadovaná LOCOG v termínu viz. níže, nemůže být nominován a startovat na OH 2016 v Riu.

c)    Podle regulí MOV mohou startovat v každé disciplíně maximálně tři (3) závodníci reprezentující členský NOV (kromě štafet, kde může být nominováno pro jednotlivou štafetu až šest (6) závodníků, včetně závodníků absolvujících individuální starty);
V individuálních disciplínách mohou být závodníci pro start na OH 2016 kvalifikováni následujícími dvěma způsoby:
      - 1, 2 nebo 3 závodníci se splněným „A“ limitem ČOV/ČAS (v dráhových a technických disciplínách roven entry standardu MOV/IAAF), dle podmínek viz.níže)
      -v případě, že v některých z disciplín nebude naplněn „ideální počet startujících“ závodníky dle nominačních kritérií MOV/IAAF, může pro start v takové disciplíně být pozván závodník ze strany IAAF, a to dle tabulkového pořadí v kvalifikačním období MOV/IAAF při respektování maximálního počtu závodníků v disciplíně reprezentující členský NOV (dovýběr se netýká běhů na 5.000, 10.000m a silničních   závodů (chodecké závody a maratón)).

d)    Výkonnostní limity lze, až na výjimky uvedené v bodech e), f) a g), plnit v kvalifikačním období stanoveném ČOV/ČAS, a to od 27.2.2016 do 10.7.2016 včetně, na závodech pod otevřeným nebem, s výjimkou pro halové výkony, dosažené při HMČR 2016 a HMS 2016 v Portlandu, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 200m a delších (v disciplínách, jež jsou na programu OH 2016; u disciplín na oválu nebudou akceptovány výkony dosažené na dráze delší 200m).

e)    Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek stanovených MOV/IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS. Kvalifikační období ČOV/ČAS pro plnění výkonnostních limitů pro maratón a chůzi je od 1.1.2016 do 8.5.2016.

f)     Pro start na OH2016 v Riu bude IAAF vybráno 16 týmů pro každý štafetový závod, z nichž pro každý štafetový závod má 8 týmů start zajištěn dle umístění při World Relays 2015 a dalších 8 týmů bude dovybráno na základě součtu dvou nejlepších časů dosažených národními týmy na závodech v kvalifikačním období MOV/IAAF, a to od 1.1.2015 do 10.7.2016, za předpokladu splnění kritéria MOV/IAAF, kde v každém jednotlivém běhu nastoupí minimálně 2 štafety reprezentující jiné státy.
Do štafet budou pro nominaci navrženi přednostně závodníci, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafet, dále na návrh zodpovědných trenérů jednotlivých štafet.

g)    V návrhu nominace může figurovat závodník při splnění následujících podmínek:

Přímá kvalifikace - závodník umístěný do 8. místa na MS2015, jež má zároveň splněn „A“ limitem ČOV/ČAS v kvalifikačním období MOV/IAAF (v případě, že splněn „A“ limit ČOV/ČAS z roku 2015, pak při potvrzení výkonnosti v kvalifikačním období ČOV/ČAS minimálně výkonem rovným nebo lepším limitu „B“ ČAS pro ME 2016 či limitu ČAS pro MS chodeckých týmů 2016.
Závodník, navržený člen štafety, která splňuje kritéria MOV/IAAF a získá pozvání IAAF (za podmínek uvedených v bodech c) a f)).
Závodník, který překoná „A“ limit MOV/IAAF v během kvalifikačního období ČOV/ČAS.
Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS dosáhne v individuální disciplíně výkonu rovného nebo lepšího limitu „B“ ČOV/ČAS a k jehož nominaci může přispět výkon rovný nebo lepší „A“ limitu ČOV/ČAS, dosažený během kvalifikačního období MOV/IAAF do začátku kvalifikačního období ČOV/ČAS, tedy od 1.5.2015 (pro chůzi, maratón, běh na 10.000m a víceboje od 1.1.2015) do 28.2.2016, a to v disciplíně, kde již má jiný závodník zajištěnu přímou kvalifikaci nebo splněn „A“ limit ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS.
Závodník, který během kvalifikačního období MOV/IAAF do začátku kvalifikačního období ČOV/ČAS dosáhne výkonu rovného nebo lepšího „A“ limitu pro silniční závody (v maratónu nebo chůzi), bude v návrhu nominace mimo výše popsaných podmínek, též za splnění výkonnostního požadavku, a to: pro maratón dosažením „B“ limitu ČAS pro ME 2016 v 1/2maratónu; pro chodecké distance dosažením limitu ČAS pro MS chodeckých týmů 2016, vypsaného pro seniorskou kategorii.
Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS  dosáhne výkonu rovného nebo lepšího „B“ limitu ČOV/ČAS v disciplíně, v níž nebude naplněn „ideální počet startujících“ a obdrží pozvání MOV/IAAF pro start dle podmínek uvedených v bodě c), za předpokladu, že jeho výkon bude lepší než u případných dalších závodníků se splněným „B“ limitem ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS.

h)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF. Předvedené výkony na území ČR mohou být pro návrh nominace dosaženy jen na závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na       webu ČAS, a to nejpozději 14 dní před konáním závodu (s kompletními propozicemi - jen v disciplínách k tomuto datu uvedených v rozpisu disciplín, včetně času zahájení závodů a časového pořadu, s výjimkou závodů pořádaných pod hlavičkou IAAF nebo EA), za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní.
Nebudou akceptovány výkony s nedovolenou podporou větru, pro víceboje musí být splněna podmínka, že průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout +2,0 m/s.
Výkony dosažené ve smíšených závodech mužů a žen na stadionu, mohou být akceptovány jen dle specifických okolností a podmínek (dle pravidla 147 IAAF).
Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při závodech na trati s úředním přeměřením, dle soutěžních pravidel stanovených IAAF/AIMS a uvedených v seznamech IAAF vybraných závodů.

i)      Zásady pro zanesení závodníků do návrhu nominace ČAS při splnění nominačních kritérii ČOV/ČAS:

V případě, že „A“ limit a kritéria pro nominaci ČOV/ČAS splní více než tři závodníci, o finální nominaci rozhoduje postupně:
-přímá kvalifikace závodníka (dle bodu g))
-absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS
-v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2016
-dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČOV/ČAS.

V případě, že v disciplíně bez přímo kvalifikovaného závodníka nebo závodníka s „A“ limitem ČOV/ČAS dosaženém v kvalifikačním období ČOV/ČAS splní „B“ limit ČOV/ČAS více závodníků, o potvrzení případné pozvánky ze strany IAAF a následné nominaci rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2016 a dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČOV/ČAS.  

j)     Časový postup pro nominaci závodníků a osob doprovodu je následující:

Do 15.4.2016 musí každý potencionální člen olympijského týmu dodat na ČAS kompletně vyplněný akreditační formulář a další požadovaná data a materiály ze strany LOCOG a ČOV, bez nichž nemůže být nadále zvažována jeho nominace, co by aktivního účastníka soutěží, náhradníka či osoby doprovodu;
27.6.2016 Český atletický svaz předá na Český olympijský výbor předběžný návrh nominace sportovců a osob doprovodu na OH v Riu;

V tomto termínu budou v předběžném návrhu nominace ČAS ti závodníci, kteří vzhledem k termínu splňují  výše uvedené podmínky a kritéria nominace, dále vedení atletické části olympijského týmu, osobní trenéři  závodníků a osoby doprovodu dle přidělené kvóty ČOV na počet závodníků;
Dále bude předán jmenovitý seznam závodníků, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů a kvalifikačních kritérií ČOV/ČAS v termínu od 27.6.2016 do 10.7.2016 v individuálních disciplínách. V seznamu budou zahrnuti dále závodníci, u nichž bude reálný předpoklad splnění nominačních kritérií MOV/IAAF  pro pozvání a start štafet (uvedeny výše) a dle dostupných informací závodníci s možností pozvání ze strany IAAF pro start v individuálních disciplínách, dále pak osobní trenéři, jež by při rozšíření počtu závodníků mohli při kvótě ČOV rozšířit počet osob doprovodu, případně počet členů podpůrného týmu;
Závodník, který nebude uveden v těchto seznamech, nemůže startovat na OH2016 v Riu, obdobně nemůže být členem olympijského týmu ani doprovázející osoba.

Závodníci, kteří splní výše popsané podmínky pro nominaci v období od 27.6.2016 až 10.7.2016, budou na návrh ČAS dodatečně zařazeni do návrhu nominace ČAS pro OH 2016, který 11.7.2016 předá ČAS naČOV;
12.7.2016 se uskuteční zasedání Pléna ČOV, které schválí nominaci členů české delegace.
Dodatečná nominace sportovce, který bude pozván pro start na OH 2016 ze strany IAAF, za splnění výše popsaných kritérií ČOV/ČAS, po termínu zasedání Pléna ČOV, je dle rozhodnutí Pléna ČOV v pravomoci předsedy ČOV.
18.7.2012 musí ČOV předat závěrečnou jmenovitou nominaci a přihlášky ke startu v jednotlivých disciplínách na organizační výbor OH v Riu.

V případě, že podmínky nominace s „A“ limitem ČOV/ČAS splní více než tři (3) závodníci, bude nejlepší čtvrtý závodník se splněným „A“ limitem ČOV/ČAS  jmenován necestujícím náhradníkem.

k)         Uzávěrka předběžné nominace závodníků a doprovodu, jako základu „návrhu závěrečné nominace ČAS“ proběhne 27.6.2016. Konečná uzávěrka nominace závodníků se splněnými kritérii ČOV/ČAS proběhne  10.7.2016.


zdroj informací : www.atletika.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář